Klimatyzacja

9 czerwca 2016

Klimatyzacja to, najogólniej rzecz biorąc proces, w którym wilgotność i temperatura powietrza są utrzymywane na ustalonym poziomie. W tym samym czasie powietrze jest także oczyszczane z różnych zanieczyszczeń.

Czy warto posiadać klimatyzację w domu lub biurze?

Odpowiedź brzmi tak, ponieważ istnieje ścisła zależność pomiędzy samopoczuciem człowieka, a temperaturą panującą w pomieszczeniu. Doświadczenia inżynierów klimatyzacji pokazują, że optymalna temperatura powinna wynosić 20 stopni Celsjusza. Gdy temperatura jest niższa lub wyższa skutkuje to spadkiem wydajności umysłowej.

Jak działa klimatyzacja?

Elementy, które wchodzą w skład klimatyzatorów, to:

  • sprężarki,
  • parownik,
  • skraplacz wraz z wentylatorem

Przegrzana sucha para, która jest czynnikiem chłodzącym, jest zasysana przez sprężarkę, która następnie spręża ją i wtłacza do skraplacza chłodniczego. Następuje przejście z niskiego ciśnienia i temperatury do temperatury wysokiej i znacznie podwyższonego ciśnienia. Kolejnym etapem jest kondensacja

> W skraplaczu czynnik chłodniczy ulega kondensacji przy stałym ciśnieniu i temperaturze.
> Ze skraplacza do zbiornika czynnik chłodniczy przepływa w stanie cieczy. Ze zbiornika ciekły czynnik płynie instalacją zasilającą do zaworu rozprężnego (kapilara, elektroniczny zawór rozprężny). Zawór rozprężny powoduje izentalpowe rozprężenie gazu z wysokiego ciśnienia (skraplania) do ciśnienia niskiego (parowania).
> Po rozprężeniu, mieszanina cieczy i pary mokrej czynnika chłodniczego dopływa do wymiennika – parownika , gdzie następuje jego całkowite odparowanie do postaci pary suchej. Odparowanie czynnika chłodniczego zapewnione jest dzięki przepływowi powietrza przez lamele parownika. Powietrze przepływające przez parownik oddaje ciepło i na wyjściu z klimatyzatora jego temperatura i wilgotność są odpowiednio niższe. Czynnik chłodniczy na wyjściu z parownika jest w stanie pary suchej. Pomiędzy parownikiem a sprężarką chłodniczą może dochodzić do przegrzania par suchych czynnika chłodniczego i w takim stanie czynnik zasysany jest ponownie przez sprężarkę chłodniczą.