Dyrektywa EMC a kompatybilność sprzętów elektronicznych

27 marca 2017

Dyrektywy związane z kompatybilnością elektromagnetyczną mają na celu zunifikowanie norm dotyczących urządzeń elektrycznych we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej. Jakie normy obowiązują aktualnie i jakich kwestii dotyczą?

Dyrektywa EMC – adaptacja unijnych rozporządzeń do krajowego stanu prawnego

Dyrektywa EMC ma zagwarantować sprawne funkcjonowanie urządzeń elektrycznych, których codziennie przybywa w naszym otoczeniu. Obecnie w Polsce stosowane są przepisy, które uzyskały ważność w kwietniu 2016 roku. Nowa dyrektywa zastąpiła poprzednie regulacje, celem których było zaadaptowanie unijnych rozporządzeń do krajowego stanu prawnego. Jak możemy dowiedzieć się z aktualnej dyrektywy EMC, opisuje ona między innymi obowiązki wytwórców i przedsiębiorstw importujących urządzenia oraz precyzuje jaki sprzęt podlega nowym przepisom. Wytyczne EMC nie mają zastosowania do urządzeń radiowych stosowanych przez radioamatorów, części wyposażenia lotniczego, jak również tych, które działają bez niemożliwego do zaakceptowania pogorszenia jakości.

Dyrektywa EMC – oznaczenie importera i numer partii

Dyrektywa EMC opisuje także sposób funkcjonowania urządzeń na terenie UE – nie mogą one zakłócać działania innych sprzętów. Dzięki nowym normom wytwórcy i dystrybutorzy uzyskują informację jak oznaczać aparaturę udostępnianą na rynku. Obligatoryjne jest np. podanie zarejestrowanego znaku towarowego, oznaczenia producenta, numeru serii, a także instrukcji obsługi w języku konsumentów. Bardzo ważne jest także stworzenie dokumentacji technicznej, która zawiera rysunki dotyczące produkcji, schematy obwodów, wykaz specyfikacji technicznych i wyniki przeprowadzonych badań. Jednocześnie importerzy mają obowiązek usunięcia z obrotu sprzętu niespełniającego kryteriów dyrektywy EMC.