Odzyskanie pieniędzy z polisolokaty – możliwe konsekwencje?

2 czerwca 2021

Około osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach też i dzisiaj, wiele ludzi otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie miały lub mają pośrednicy finansowi (Open Finance), towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych) oraz banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank). Ze względu na to, że posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego typu opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brakuje gwarancji wypłaty wkładu na koniec trwania umowy, rośnie liczba postępowań dotyczących odzyskania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Konsekwencje likwidacji polisolokaty

Polisolokata – w wielkim skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat jest nierówny – przeważająca ich część przeznaczona jest na inwestycje o podwyższonym ryzyku. Zapisy w umowie, która wiąże klienta z ubezpieczycielem czy bankiem są zazwyczaj niekorzystne. W razie nieudanej inwestycji, opłatami obarczona zostaje wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę trzeba opłacać z częstotliwością wyznaczoną w umowie, na przykład co 30 dni, kwartał, 6 miesięcy lub raz w roku. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest reguła, iż w przypadku nie wniesienia opłaty, np. przez okres 3 miesięcy pod rząd, polisolokata jest likwidowana, a klient odbiera nieznaczną część z funduszu, który do tego okresu zdołał zgromadzić.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to od kilku do nawet kilkudziesięciu lat, dlatego niejednokrotnie posiadacze polisolokaty decydują się na jej zlikwidowanie przed końcem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od posiadacza zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona osiągnąć nawet kwotę równą środków zgromadzonych dotychczas na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty warto zatem skorzystać z profesjonalnej porady – na rynku usług prawniczych funkcjonują kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak likwidacja polisolokat i odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat.